Lietošanas noteikumi

Mājas lapas www.drossinternets.lv un mobilās lietotnes "Drošs Internets" lietošanas noteikumi:

1. Mājas lapas www.drossinternets.lv (www.netsafe.lv), turpmāk – mājas lapa, īpašnieks ir Latvijas Interneta asociācija (turpmāk – Asociācija) un ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas Drošāka interneta centra mērķu īstenošanu:
     1.1. panākt, lai interneta vide būtu drošāka bērniem
     1.2. izglītot bērnus, jauniešus, skolotājus un vecākus par drošāku interneta izmantošanu
     1.3. informēt sabiedrību par riskiem un apdraudējumiem internetā
     1.4. nodrošināt iespēju ziņot www.drossinternets.lv lapā par pārkāpumiem internetā
     1.5. nodrošināt iespēju zvanīt uz uzticības tālruni 116111

2. Mobilās lietotnes "Drošs internets" turpmāk – mobilā lietotne, īpašnieks ir Latvijas Interneta asociācija (turpmāk – Asociācija) un ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas Drošāka interneta centra mērķu īstenošanu:
     2.1. panākt, lai interneta vide būtu drošāka bērniem
     2.2. informēt sabiedrību par riskiem un apdraudējumiem internetā
     2.3. informēt sabiedrību par iespējām pasargāt sevi un bērnus
     2.4. nodrošināt iespēju ziņot par pārkāpumiem internetā
     2.5. nodrošināt iespēju sazināties ar Latvijas Drošāka interneta centru

3. Šie noteikumi (turpmāk - lietošanas noteikumi) nosaka mājas lapas un mobilās lietotnes, un tajās pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas un mobilās lietotnes lietotājiem. Asociācijai ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt lietošanas noteikumus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mājas lapā.

4. Katra mājas lapas un mobilās lietotnes lietotāja pienākums ir iepazīties ar lietošanas noteikumiem, un to lietošana ir uzskatāma par piekrišanu ievērot lietošanas noteikumus.

5. Par lietošanas noteikumu neievērošanu Asociācija lietotājam var liegt pieeju mājas lapai.

6. Katrs mājas lapas un mobilās lietotnes lietotājs ir atbildīgs par savām darbībām un informāciju, ko ievieto mājas lapā un mobilajā lietotnē. Asociācija nav atbildīga par lietotāju darbībām un saturu, ko mājas lapā un mobilajā lietotnē ievieto lietotāji.

7. Mājas lapas lietotājiem ir tiesības:
        7.1. piekļūt publiski pieejamajām mājas lapas sadaļām;
        7.2. kopēt (izdrukājot uz papīra, saglabājot uz datu nesējiem vai jebkādā citā veidā), izplatīt (ieskaitot  izdales kopijas) vai pārraidīt mājas lapā ietverto saturu, izņemot gadījumus, kad minētās darbības tiek veiktas komerciālos nolūkos un finansiāla labuma gūšanai. Pavairojot un izplatot jebkuru mājas lapā ievietoto saturu, to nedrīkst mainīt un tam jāpievieno norāde: „Materiāla avots:  www.drossinternets.lv”;
       7.3. pievienot mājas lapai komentārus, bildes vai citu saturu, ja šāda iespēja mājas lapā ir paredzēta.

8. Mobilās lietotnes lietotājiem ir tiesības:
        8.1. piekļūt publiski pieejamajām mobilās lietotnes sadaļām;
        8.2. kopēt (tai skaitā izdrukājot uz papīra, saglabājot uz datu nesējiem vai jebkādā citā veidā), izplatīt (ieskaitot  izdales kopijas) vai dalīties ar mobilajā lietotnē ietverto saturu, izņemot gadījumus, kad minētās darbības tiek veiktas komerciālos nolūkos un finansiāla labuma gūšanai. Pavairojot un izplatot jebkuru mobilajā lietotnē ievietoto saturu, to nedrīkst mainīt un tam jāpievieno norāde: „Materiāla avots: mobilā lietotne "Drošs Internets"”;

9. Aizliegts:
       9.1. piekļūt mājas lapai un mobilajai lietotnei, apejot drošības sistēmas;
       9.2. jebkādā veidā mainīt vai citādi izmantot jebkuru mājas lapā un mobilajā lietotnē iekļauto materiālu, izņemot 7. un 8.punktos minētās darbības;
       9.3. ievietot mājas lapā saturu, kas pārkāpj Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, neatbilst ētikas normām vai aizskar citas personas;
       9.4. ievietot mājas lapā komerciāla rakstura informāciju (piemēram, sludinājumus vai reklāmu) vai saites uz šādām lapām bez Asociācijas atļaujas.

10. Asociācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai liegt pieeju jebkurai mājas lapā un mobilajā lietotnē ievietotajai informācijai, tajā skaitā informācijai, kuru ievieto lietotāji.

11. Visa mājas lapā un mobilajā lietotnē ietvertā informācija un ieteikumi ir uzskatāmi par informatīviem. Asociācija neatbild par mājas lapas un mobilās lietotnes lietotāju lēmumiem vai darbībām, kuras veiktas paļaujoties uz mājas lapā vai mobilajā lietotnē ievietoto informāciju vai padomiem, kā arī neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas mājas lapas un mobilās lietotnes lietotājam radušies šādas darbības rezultātā.

12. Mājas lapā un mobilajā lietotnē var būt izvietotas saites uz citām - ārējām interneta mājas lapām, lai sniegtu papildu informāciju. Sekojot šīm saitēm, ārējā interneta mājas lapa var tikt atvērta visa ekrāna lielumā un parādīties mājas lapas ietvarā, lai atvieglotu navigāciju atpakaļ uz mājas lapu vai mobilo lietotni. Asociācija nav saistīta ar ārējām interneta mājas lapām un neatbild par to saturu.

13. Mājas lapa un mobilā lietotne satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus (tajā skaitā Latvijas Drošāka interneta centra un atbalstītāju logotipus) un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz minētajiem objektiem pieder Asociācijai vai arī Asociācijai ir šo tiesību īpašnieka(u) atļauja izmantot materiālu mājas lapā un mobilajā lietotnē.

14. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Asociāciju un mājas lapas, kā arī mobilās lietotnes lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.